Sistema Integral de Control de Gestió (SICG)

Sistema Integral de Control de Gestió (SICG)

Els nostres serveis en l'àrea de sistema de control de gestió abasten la anàlisis i desenvolupament dels principals elements que el componen, la nostra experiència en cada un permet a les empreses i organitzacions ajudar-los a aconseguir els resultats previstos, a continuació s'explica el contingut de cada un d'ells. 

Avaluació i millora del sistema de control de gestió

El sistema de control de gestió està format per diferents elements que tots ells units permeten conèixer si l'organització té una situació econòmica i financera adequada, la nostra experiència ens permet mitjançant una metodologia pròpia realitzar una anàlisi i diagnòstic del sistema de control de gestió per conèixer la seva estat i crear o millorar els diferents elements si cal. El sistema de control de gestió permet des de diferents aspectes: reporting, indicadors, pressupostos, objectius, etcètera, conèixer si una empresa està preparada per ser gestionada d'una forma adequada quant aquests instruments ens alerten si les condicions econòmiques no són les adequades, si una organització té un sistema de control de gestió dèbil té més risc en desconèixer la direcció la situació econòmica real de l'empresa en cada moment.

Quadre de comandament com a sistema d'indicadors

Cal que una organització tingui un sistema d'indicadors en forma de quadre de comandament per àrees o responsables i que permeti fixar les metes de cada indicador, tot això s'ha de controlar mitjançant una eina que ens permeti analitzar les desviacions entre els valors dels indicadors previstos i reals. El quadre de comandament permet analitzar per àrees o responsables si s estan complint els objectius previstos mitjançant la utilització d'indicadors, fent molt vàlida la frase: "el que ens i mesura no es controla i el que no es controla no es pot millorar", nostra metodologia permet mitjançant taules dinàmiques crea els quadres de comandament amb els indicadors que es precisin a mida de cada responsable perquè prengui les mesures més oportunes el més aviat possible.

Fixar i controlar els objectius

Una manera de poder aconseguir els objectius en una organització és desglossar els de forma que es puguin plantejar l'anàlisi de les desviacions mitjançant una eina que ens indiqui si estem aconseguint els objectius proposats, per exemples si desglossem les vendes previstes per famílies o tipus de servei podrem analitzar si aconseguim les vendes previstes per a cada tipus. És indispensable conèixer de forma desglossada si es compleix l'objectiu que ens proposem aconseguir no és suficient conèixer si les vendes globals s'aconsegueixen sinó que serveis o famílies aconsegueixen aconseguir l'objectiu.

Anàlisi econòmica financera

L'anàlisi econòmica financera permet mensualment analitzar la liquiditat, endeutament, solvència, rendibilitat i en definitiva la capacitat d'una empresa de continuar la seva activitat sense tenir problemes de finançament ni de tresoreria. Mitjançant l'anàlisi financer, cada mes dels principals indicadors es poden anticipar els problemes i millorar els processos per aconseguir els resultats.

Realització i control del pressupost

El procés de realització i control del pressupost requereix d'una metodologia i eina que permeti d'una manera pràctica i senzilla per responsable analitzar els si els ingrés i despeses previstes d'una organització permet obtenir els resultats previstos, addicionalment la tresoreria prevista ha de permetre també conèixer si tenim liquiditat suficient per afrontar el proper any, tot això és possible amb gràcies a la nostra experiència i la utilització de les taules dinàmiques per analitzar les desviacions del pressupost. El control del pressupost és un instrument fonamental apra conèixer si es podrà assolir els resultats previstos si a més cada responsable controla la seva àrea d'actuació mitjançant l'anàlisi de les desviacions en quant es produeixin resultats negatius es pot actuar de forma immediata, no posseir un sistema de control pressupostari és com iniciar un viatge sense la ruta definida, el control pressupostari permet optimitzar la utilització dels recursos per aconseguir els resultats previstos.

Control de Costos

L'anàlisi i l'adaptació de l'estructura de costos a les necessitats de cada moment pot millorar enormement l'eficiència de l'empresa. Un profund estudi dels costos i un correcte dimensionament dels mateixos, permet optimitzar els resultats de l'empresa i posar a disposició de l'organització només aquells mitjans que siguin més necessaris per al seu adequat funcionament o que milloren la productivitat del negoci.

En un entorn canviant i d'elevada competitivitat és fonamental tenir un estudi de totes les despeses derivades de l'activitat, per poder plantejar i aplicar les mesures més adequades que milloren la capacitat del nostre negoci i generar els majors ingressos possibles amb els menors costos associats. Per aconseguir aquest objectiu resulta molt beneficiós una anàlisi objectiva i elaborat des de la perspectiva de qui no està implicat en el dia a dia de l'empresa, amb això ha d'assolir un objectiu estratègic bàsic: optimitzar l'estructura de costos i maximitzar els resultats de l'activitat per aconseguir la viabilitat del nostre negoci.

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA