Recursos Humans

Per tal d’assolir els objectius que té fixats l’empresa considerem fonamental la identificació i la determinació de les competències necessàries del personal, disposar de personal preparat i capaç, involucrat en els objectius empresarials, amb la flexibilitat, el compromís i les iniciatives requerides, és imprescindible. Per aquest motiu, l’àrea de recursos humans haurà de posar una atenció especial en els processos de selecció i enquadrament del personal, de manera que les característiques d’aptitud de la persona s’ajustin al màxim possible a les necessitats del lloc de treball.

 

La formació i l’entrenament del personal és una de les eines que té la direcció per facilitar el desenvolupament d’una sèrie d’habilitats (de relacions interpersonals, de treball en equip, etc.) necessàries per adaptar-se a l’entorn, actuar amb responsabilitat, prestar atenció a les millores, etc.

 

El sistema d’avaluació dels treballadors i d’assignació d’incentius són dues eines més que té l’equip directiu, aquestes han de ser coherents amb els objectius i la política de l’empresa, com també amb els canvis culturals que pretenem dur a terme. En aquesta línia, també caldrà considerar adequadament el desenvolupament del personal i del seu pla de carrera.

 

Una acurada gestió dels recursos humans a l’empresa implica tenir ben alineats els objectius de l’empresa amb les persones que la conformen,  per tant és necessari tenir cura de la qualitat del treball per si mateixa, la qualitat dels treballadors i la qualitat amb la qual es gestionen les persones dins de l’organització, si volem propiciar un canvi cultural. Hem d’establir i mantenir una descripció de les competències de cada lloc de treball que poden influir en l’eficàcia dels processos empresarials.  Sistematitzar els mecanismes de selecció del personal atenent les competències descrites i establir els procediments d’identificació de necessitats formatives. És responsabilitat dels directius i els responsables dels processos de l’organització la funció de detecció de les necessitats de competències del personal i, consegüentment, establir un pla de formació de l’organització. D’aquest pla de formació, s’ha de fer-ne el seguiment i avaluar-ne l‘eficàcia.

 

Si volem assolir un nivell d’excel·lència en la gestió no es podem descuidar que cal  mantenir un esperit de  col·laboració  i d’implicació de tothom amb els objectius de l’empresa. Per aquesta raó, un desplegament de les activitats de sensibilització correcte i progressiu pot ajudar a mantenir aquest esperit de coresponsabilitat amb els objectius generals i particulars de tot el personal.

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA